Завдання викладачів циклової комісії економіко-математичних дисциплін і фінансів

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка ставить перед собою завдання формування професійних компетентностей майбутніх фахівців в умовах багатопрофільності навчального закладу. Акцент в роботі ставиться на підготовку конкурентно-спроможного фахівця шляхом формування і розвитку професійно значущих якостей, розвитку особистості, перш за все, її культурної сфери, способів продуктивного мислення та наукового пізнання, вміння вчитися й самовдосконалюватися протягом усього життя, здатності до творчого наукового пошуку для вирішення завдань, що постали; створення і формування цінностей особистісного розвитку.

Випускник Університетського коледжу має бути готовим до подальшого навчання в Університеті, творчої праці за фахом, навчання впродовж життя, планування і реалізації власної життєвої траєкторії.

Завдання, поставлені перед викладачами циклової комісії, перш за все, спрямовані на подальше підвищення якості математичної освіти та формування у студентів інформаційних та інформатичних компетентностей.

 

«Учіть математику! Будете знати математику – будете знати все».

Академік П.Л. Капіца

Переконати фахівця в корисності знань, якими він не володіє, неможливо. Саме тому, переборюючи феномен “математофобії” (побоювання математики), викладачі математичних дисциплін спрямовують зусилля:

  • на формування розуміння значимості математики, яка з методу обчислень перетворилася у метод досліджень, у зручний засіб моделювання явищ реального світу, в універсальну, дедуктивно організовану мову науки і є загальнокультурною базою для засвоєння системи принципів і структур, які складають основу дисциплін, що вивчаються;
  • на формування математичної грамотності, першим із найголовніших аспектів якої (за визначенням ОЕСD\ PISA) є математична компетентність; 
  • на набуття математичних умінь;
  • на виховання математичного мислення.

 

Машина повинна працювати, а людина – думати.

Принцип IBM

Машинна програма виконує те, що ви їй наказали робити,

а не те, що б ви хотіли, щоб вона робила.

Закон Гріду

«Для ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності в кожної людини мають бути сформовані інформатичні компетентності, які передбачають здатність людини орієнтуватися в інформаційному просторі, оперувати інформаційними даними на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для ефективного виконання професійних обов’язків». Саме тому завдання сучасного викладача – не лише надати знання, а й надати життєво важливих навиків пошуку, збирання та опрацювання (аналіз, порівняння, синтез, оцінювання) необхідних даних і відомостей. Викладачі інформатичних дисциплін вбачають своє головне завдання в формуванні інформатичних та інформаційних компетентностей, створенні навчального середовища засобами ІКТ.

Викладачі циклової комісії економіко-математичних дисциплі і фінансів працюють над:

  • подальшим удосконаленням педагогічної компетентності, майстерності та розвитком творчих здібностей викладачів комісії;
  • підвищенням інтересу студентів до вивчення математичних та інформатичних дисциплін;
  • виявленням та розвитком математичних здібностей у обдарованих студентів;
  • стимулюванням творчого самовдосконалення студентської молоді.

Викладачі циклової комісії економіко-математичних дисциплі і фінансів забезпечують викладання предметів:
- «Інформатика» (1курс);

- «Математика» (1, 2 курс);

- «Теоретичні основи початкового курсу математики» (2-3 курс, ПО);

- «Методика навчання математики» (2-3 курс, ПО);

- «Методика навчання інформатики» (2 курс, ПО);

- «Інформаційні технології та технічні засоби навчання» (3 курс, ПО);

- «Технічні засоби навчання» (3 курс, ДО);

- «Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» (4 курс, ДО);

- «Основи інформатики та обчислювальної техніки» (2-3 курс, ПР);

- «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності» (4 курс, ПР);

- «Інформаційні технології» (2-3 курс, ММ);

- «Основи інформатики та ТЗН» (2 курс, ДЗ);

- «Основи інформатики та ТЗН» (2 курс, ОМ);

- «Основи комп’ютерного проектування» (3 курс, ДЗ);

- «Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предмету» (3 курс, ФВ);

- «Основи інформатики та комп`ютерної техніки» (3 курс, ФВ);

- «Математика» для підготовчих курсів доуніверситетської підготовки;

- «Обчислювальна техніка та програмування» (2 курс, ДЛ);

- «Практикум з комп’ютерного діловодства» (2 курс, ДЛ);

- «Комп’ютерно-видавничі технології» (2 курс, ВС);

- «Електронні видання та Інтернет» (2 курс, ВС);

- «Організаційна техніка» (2 курс, ДЛ);

- «Інформаційні технології та ТЗН» (2 курс, СП);

З усіх дисциплін викладачами розроблені програми для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст". У відповідності до робочих програм підготовлено навчально-методичне забезпечення, яке включає: лекції, плани семінарських занять, теми для самостійного опрацювання студентів, завдання для семестрових контрольних робіт, тестові завдання для тематичного обліку знань, питання для проведення диференційованих заліків та семестрових екзаменів, методичні поради для студентів. Кожний навчально-методичний комплекс забезпечений наочністю (ілюстрації, фотографії, таблиці, схеми, презентації, відео,). Під час навчальних занять викладачі широко використовують технічні засоби навчання: комп'ютерну техніку, інтерактивні дошки, педагогічні програмні засоби, електронні варіанти навчально-методичного забезпечення.