Про коледж


Фаховий коледж «Універсум»

Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

 

Девіз: Почни життя з якісної освіти

Фаховий коледж «Універсум» забезпечує надання фахової передвищої освіти, в тому числі у поєднанні з профільною загальною середньою освітою. Коледж також має право відповідно до ліцензій забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) освіти.

Освітня діяльність Коледжу спрямова на забезпечення підготовки висококваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці фахівців в умовах багатопрофільності на основі середовищного, системного, особистісно орієнтованого, компетентнісного підходів та шляхом створення інноваційного простору для розвитку кожного учасника освітнього процесу.

Коледж діяв в структурі Університету з 2008 року як Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка. У 2020 році, відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», перейменований у Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка.

Освітній процес в Коледжі забезпечують 120 викладачів. Із загальної кількості викладачів 65 мають вищу кваліфікаційну категорію, 13 педагогічне звання викладача-методиста, 11 – старшого викладача. Наукові ступені мають – 20 осіб (2 доктори філософії, 18 кандидати наук).

 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за
освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» 

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

Початкова освіта

014 Середня освіта

Фізична культура

014 Середня освіта

Музичне мистецтво

014 Середня освіта

Образотворче мистецтво

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

024 Хореографія

Хореографія

06 Журналістика

061 Журналістика

Видавнича справа та редагування

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Організація виробництва

08 Право

081 Право

Право

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна педагогіка

 

 

Випускник Коледжу має бути готовим до продовження навчання за обраною спеціальністю, творчої праці за фахом; планування і реалізації власної життєвої траєкторії.